Архів номерів

Том 29 (68). № 1 Частина 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Паньков Д.В., Кишенько В.Д., Шаруда С.С.
АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ КВАЛІМЕТРІЇ

Парталян А.С., Чумаченко С.М.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Репін М.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Стенин А.А., Пасько В.П., Шитикова И.Г., Лемешко В.А.
ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СИТУАЦИОННОГО ТИПА

Степанець О.В., Маріяш Ю.І.
АВТОНАЛАШТУВАННЯ ПІД-РЕГУЛЯТОРА НА МІНІМУМ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЗВАЖЕНОГОВ ЧАСІ МОДУЛЬНОГО КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ РОБОТИ

Тільняк Ю.Я., Корнага Я.І.
ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛІВІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Фомін О.О.
МЕТОД ПОБУДОВИ ПРОСТОРУ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАКНА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Цапар В.С., Жученко О.А.
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ ОПЕРАТОРА СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ В УМОВАХ ДІЇ ВИПАДКОВИХ ЗБУРЕНЬ

Чекурін В.Ф., Химко О.М.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИТОКІВ У МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДАХ

Shumylyak L.M., Zhikharevich V. V., Ostapov S.E.
SYSTEM PARAMETERS INVESTIGATION FOR STEFAN PROBLEM SOLVINGBY THE CONTINUOUS ASYNCHRONOUS CELLULAR AUTOMATA METHOD

ЕНЕРГЕТИКА

Абдулін М.З., Сірий О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОСТІ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯУ СТРУМЕНЕВО-НІШЕВІЙ СИСТЕМІ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА

Беляев В.К., Паненко Е.Н.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ПОД РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Бунько В.Я.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З ПЕРЕВАЖНО ІНДУКТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Велит І.А.
ВПЛИВ СКЛАДУ АМАЛЬГАМИ НАТРІЙ-ЦЕЗІЙ-РТУТЬ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАТРІЄВИХ ЛАМП ВИСОКОГО ТИСКУ ДЛЯ УМОВ ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

Максимов М.В., Брунеткин А.И., Максименко А.А., Лысюк О.В.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ СЖИГАЕМОГО ТОПЛИВА

Пантелеева И.В.
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Петров С.В., Забулонов Ю.Л., Т. Яшар Катирджы оглу
СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОЙ ПОДСВЕТКИ НИЗКОРЕАКЦИОННЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ ТЕПЛОАГРЕГАТОВ

Розен В.П., Великий С.С., Реуцький М.О.
ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВОДОВІДЛИВНИХ УСТАНОВОК НА ГІРНИЧОВИДОБУВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Савченко Н.П., Третьяк А.В., Шевченко С.Ю.
МАХОВИК ПЕРЕМЕННОГО МОМЕНТА ИНЕРЦИИ С ДИСБАЛАНСНЫМИ ГРУЗАМИ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Василишин В.Я.
ПРАКТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРУТНОГО МОМЕНТУ НА ОПІР ВТОМИ РІЗЬОВИХ З’ЄДНАНЬ ТРУБ НАФТОВОГО СОРТАМЕНТУ

Гого В.Б., Сироватченко В.О., Михайлов О.І.
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И СРЕДСТВ КОМПЛЕКСНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБЕСПЫЛИВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА

Загриценко А.Н.
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВОДОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТВ СЛОЖНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

Нагорний В.П., Денисюк І.І., Юшицина Я.О.
ОБРОБЛЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПЛАСТІВ АМПЛІТУДНО МОДУЛЬОВАНИМИ ХВИЛЯМИ

Слободянюк В.К., Письменный А.В.
РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЭКСКАВАТОРНО-ПЛУЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТВАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Зінченко Н.Ю., Сімурова Н.В., Попова І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЗКОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ІНУЛІНУ

Колєгова А.С., Трохименко Г.Г., Гомеля М.Д.
ВИВЧЕННЯ ІОНООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ МІДІ ТА ЦИНКУ НА КАТІОНІТІ КУ-2-8 ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМІ CU-ZN

Кричковська Л.В., Дубоносов В.Л.
ОТРИМАННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК МЕТОДОМ ДУАЛЬНОГО РОЗПИЛЮВАННЯ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

Малишев В.В., Габ А.І., Косенко В.А., Смірнов Ю.І.
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОКРИВІВ ТИТАНУ ПОСТІЙНИМ ТА ІМПУЛЬСНИМ СТРУМОМ НА ВУГЛЕЦЕВІ СТАЛІ З ГАЛОГЕНІДНИХ РОЗПЛАВІВ

Малишев В.В., Шахнін Д.Б., Терещенко О.Я., Ускова Н.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ ІОНІВ ГАДОЛІНІЮ В ГАЛОГЕНІДНИХ РОЗПЛАВАХ

Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Косенко В.А., Смирнов В.И.
ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ВОЛЬФРАМАИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ВОЛЬФРАМА В ХЛОРИДНОМ РАСПЛАВЕ

Онищенко В.О., Стороженко Д.О., Сененко Н.Б., Бунякіна Н.В.
ЗАСІБ КИСЛОТНИЙ ДЛЯ МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ МЕТОДОМ БЕЗРОЗБІРНОЇ ЦИРКУЛЯЦІЙНОЇ МИЙКИ

Сабадаш В.В.
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД У ПОЛІ ДІЇ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Ускова Н.Н., Габ А.И., Малышев В.В., Бинг Ли
ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТИТАНА НАНЕСЕНИЕМ ВОЛЬФРАМОВЫХ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ ИЗ ВОЛЬФРАМАТНО-ПИРОСУЛЬФАТНЫХ РАСПЛАВОВ

Фролова Л.А., Анисимова Л.Б.
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОМОГЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Шуриберко М.М., Гомеля М.Д., Шаблій Т.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ