Архів номерів

Том 29 (68). № 3 Частина 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Колосова Е.П., Ванин В.В., Колосов А.Е.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ ФОРМОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ.
1. Моделирование структуры ориентированных макроволокнистых композитов

МАШИНОЗНАВСТВО

Сторож Я.Б.
ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ЗА КРИТЕРІЄМ ОПОРУ ВТОМИ ГАЛЬМІВНОЇ СТРІЧКИ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Івіцький І.І., Сокольський О.Л.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАВЛЕННЯ ПОЛІМЕРУ

Котречко О.О.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ И УДАРНОЙ МИКРОТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ

Сокольський О.Л., Герасименко Ю.Ю., Кушнір М.С.
МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОГО ПРУТКА В ПРОЦЕСІ ЗВАРЮВАННЯ ПРИСАДКОВИМ МАТЕРІАЛОМ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Кулалаев А.В., Кулалаев В.В.
ВВЕДЕНИЕ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Фесенко О.Д.
ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ОРІЄНТАЦІЇ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА В ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇЇ НА ОСНОВІ ФІЛЬТРА МАДЖВІКА

Шевчук Д.О., Панчук Л.В.
АНАЛІЗ І РОЗВИТОК СИСТЕМ ПОСАДКИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Новогрецкий С.Н., Подымака В.И., Прудников А.А.
ГАРМОНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО РЕАКТОРА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПОДМАГНИЧИВАНИИ ЯРМА

ПРИЛАДИ

Ткачук А.Г., Безвесільна О.М.
БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ НОВОГО ПРЕЦИЗІЙНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Максимюк Т.А., Красько О.В., Думич С.С., Яремко О.М., Варенко А.М.
МЕТОД МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ПАСИВНІЙ ОПТИЧНІЙ МЕРЕЖІ З ІНТЕГРАЦІЄЮ ФІКСОВАНОГО ТА МОБІЛЬНОГО ДОСТУПУ

Саміла А.П., Розорінов Г.М., Гресь О.В.
РОЗРОБЛЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ МЕТОДІВ РАДІОСПЕКТРОСКОПІЇ ЯДЕРНОГО КВАДРУПОЛЬНОГО РЕЗОНАНСУ НА ОСНОВІ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ

Семенов А.О.
МОДЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР ІЗ ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Андрощук А.В., Тарахтий О.С.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВОЙСТВАМИ ТОПЛИВА ВВЭР-1000 С ПОДДЕРЖАНИЕМ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Андрущенко В.Б.
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОШУКУ Й ОБРОБКИ ДАНИХ РЕСУРСУ ПРЕПРИНТІВ ARXIV

Biryak V.V., Boyko O.V., Tarakhtii O.S.
AN AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROL OF VVER-1000 FUEL PROPERTIES AT THE EXPENSE OF REACTOR POWER OPTIMIZATION

Бланарь П.Г., Бундюк А.Н., Улицкая Е.О.
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КОНТУРА ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Борейко М.Г., Будник М.М.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЯХТСМЕНІВ

Буслов П.В.
РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ СИСТЕМ КОНСОЛІДАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вовк І.В., Дуба І.Е., Конушбаєва Т.В., Беглов К.В.
ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ ЯК ОБ’ЄКТ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Воєводін Є.В.
МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗПОДІЛЕННЯ В СИСТЕМАХ ОРКЕСТРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРІВ

Dos E.V., Zuev D.O., Kropachev A.V., Babkin O.V.
MODELING AND MONITORING OF INFORMATION SYSTEM INFRASTRUCTURE

Ермаков И.А., Ложечников В.Ф.
ИНВАРИАНТНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ В УСТАНОВКЕ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПАРА ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА 1000 МВТ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Киселёва Н.И., Погребной Я.С., Беглов К.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА МОЩНОСТИ С ЖИДКИМ ПОГЛОТИТЕЛЕМ ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ВВЭР-1000

Коваленко Д.М., Олещенко Л.М., Юрчишин В.Я.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Комлева Н.О.
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «HANDY SOFT MAKER»

Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Харь А.Т.
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЗАДАЧАХ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Кравчук Є.С., Сергеєв-Горчинський О.О
АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ЇХ СЕМАНТИЧНИМ ОПИСОМ

Левкин Д.А.
АДЕКВАТНОСТЬ РАСЧЕТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭМБРИОН

Ніколов М.О., Макаренко А.В., Мартиш Є.В.
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РЕТИКУЛОСЦИНТИГРАФІЇ

Погромська Г.С., Христодоров О.В.
ШИФРУВАННЯ ДАНИХ ЯК СКЛАДНИК СТВОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Прищепа С.В.
ВИЯВЛЕННЯ НОВИХ ПОДІЙ НА ОСНОВІ РЕЙТИНГУВАННЯ ДЖЕРЕЛ У TWITTER

Samoilenko D.М., Sivko O.Е.
HTTP DATA CIPHERING ALGORITHM