Архів номерів

Том 29 (68). № 5 Частина 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

МАШИНОЗНАВСТВО

Поліщук М.М.
ПРИНЦИПИ СИНТЕЗУ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Витвицький В.М., Бардашевський С.В., Мікульонок І.О., Сокольський О.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРАНУЛЬОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мельничук А.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ОСНАСТКИ

Сіра Н.М., Кологойда А.В., Литвин О.О., Кальченко Д.В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ ДЕТАЛЕЙ ІЗ РІЗНИМИ ДІАМЕТРАМИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Гаврилов С.А., Кимстач О.Ю., Новогрецкий С.Н., Подымака В.И., Прудников А.А.
РЕАКТОР ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА С ИЗМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ВЗАИМОИНДУКЦИИ МЕЖДУ ОБМОТКАМИ

ПРИЛАДИ

Бaтуpiн A.П., Тepeщeнкo М.Ф.
ВПЛИВ УЛЬТPAЗВУКУ НA PEOГPAФIЧНI ПOКAЗНИКИ БIOЛOГIЧНИХ ТКAНИН ПІД ЧАС ФIЗIOТEPAПEВТИЧНИХ ПPOЦEДУP

Дегтярук В.І., Будник М.М., Ходаковський М.І., Мудренко М.І., Мєшков В.В.
РОЗРОБЛЕННЯ ФОТОМЕТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ПУЛЬСОМЕТРІЇ

Плакса Д.В., Терещенко М.Ф.
ОЦІНКА ВПЛИВУ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ

Цапенко В.В., Терещенко М.Ф.
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТОПИ ЛЮДИНИ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Абакумова А.О., Сліпухіна О.О., Одарченко Р.С., Яновський Ф.Й., Шутко В.М.
ПОЛІНОМІАЛЬНИЙ СПЛАЙН ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ ТА РАДІОТЕХНІЦІ

Таранчук А.А.
ЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ П’ЄЗОРЕЗОНАНСНОГО МЕХАНОТРОНА З ЄМНІСНИМ КЕРУВАННЯМ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Білецький І.А., Будник М.М.
РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ЛІКАРЯ-КАРДІОЛОГА ТА ПАЦІЄНТА

Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В.
ЗАСТОСУВАННЯ В-СПЛАЙНІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПИТОМОЇ ІЗОБАРНОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ ПОВІТРЯ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ

Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О.
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ З EXCEL-ДОКУМЕНТАМИ

Брацький В.О.
ОБРОБЛЕННЯ Й АНАЛІЗ LOG-ФАЙЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ LOGHELPER

Веретеннікова Н.В., Ржеуський А.В., Кунанець Н.Е., Лаба Р.Ю.
ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТУРІВ КОРПУСАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Гайтан О.М., Горошко А.І.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ОРИГІНАЛЬНОСТІ ТЕКСТІВ

Доценко Н.В.
КОМБІНАТОРНО-ЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФОРМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЕКТНИХ КОМАНД

Дробаха Д.А., Корнага Я.І.
УПРАВЛІННЯ 3D-МОДЕЛЛЮ АВТОМОБІЛЯ НА ТРЕКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Дубчак Л.О., Бойків Н.І., Васильків Н.М.
СИСТЕМА МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КНИЖКОВОГО МАГАЗИНУ

Жуковський В.В., Скрипчук П.М., Жуковська Н.А.
ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Кисіль Т.М., Бедратюк Г.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА MATLAB ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ

Коваленко О.В.
АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комаров М.Ю., Ониськова А.В., Гончар С.Ф.
АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПОРУШНИКА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАХИЩЕНОГО ВУЗЛА ІНТЕРНЕТ ДОСТУПУ

Комлева Н.О., Комлева О.О., Комлева Г.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ WEB-ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО МЕДИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ

Красников С.О.
АЛГОРИТМ НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АЛГОРИТМУ ІМІТАЦІЙНОГО ВІДПАЛУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

Лазебний В.С., Інь Ченлян, Омельянець О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛЬНОЇ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ БЕЗПРОВОДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦИФІКАЦІЇ IEEE 802.11n

Lozhechnikova N.V., Zhelenko V.O.
THE ANALYSIS OF FORCED-AIR AND EXHAUST INSTALLATIONS WITH HEAT RECUPERATING