Архів номерів

Том 29 (68). № 5 Частина 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Мельник О.Г., Мельник Р.П.
СИНТЕЗ СИСТЕМ ЧИСЛЕННЯ ЗА УМОВИ МІНІМАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЖЕЖ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ

Мещеряков Д.В., Черепанова Е.В.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ИНФРАКРАСНОЙ СИСТЕМЕ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Мєшков О.Ю.
РОЗРОБКА ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ГОЛОСОВОГО ЕТАЛОНУ ДЛЯ ЗАДАЧІ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Мухи Алдин Хассан Мохамед, Ткачева Е.Б.
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕПЛИКАЦИИ ДАННЫХ В ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЯХ

Орлов Є.А.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ОТРИМАНОЇ ВІД ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ MICROGRID

Плохута Д.О., Корнага Я.І.
СИСТЕМА ВИДІЛЕННЯ ЛЮДСЬКИХ СИЛУЕТІВ, ЩО РУХАЮТЬСЯ, НА СЕРІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Поляков А.С., Корнага Я.І.
ВИДІЛЕННЯ ЗВУКУ ПТАХА В ЖИВІЙ ПРИРОДІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Савчук Т.О., Приймак Н.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ FP-GROWTH (FPG) ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Самодєлок Р.В., Любицький О.В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПОБУДОВІ МОДЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМІ «3DS MAX»

Самойлов А.Н., Шевченко И.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ЯРКОСТНЫХ ПОРОГОВ ФРАГМЕНТОВ ЦИФРОВОГО РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЛАСТИНЫ ПОЛУПРОВОДНИКА

Соколенко Д.Г., Корнага Я.І.
СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ПИСЕМНИХ СИМВОЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Стародуб А.О., Бабіч В.Ф.
РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ

Сугоняк І.І., Марчук Г.В., Бобровнік С.О.
СИНТАКСИЧНИЙ АНАЛІЗ КОДУ ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВІ С#

Трач О.Р.
СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ

Устенко І.В., Назаренко В.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВІОЛИ-ДЖОНСА ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ У ВІДЕОПОТОЦІ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Хорошевська І.О.
СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ НА СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДИДАКТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

Юськів А.С.
РОЗРОБКА В SCADA-СИСТЕМІ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВВЕДЕННЯ В ЦЕМЕНТНУ ПІЧ ДОДАТКОВОГО ПАЛИВА, ВИРОБЛЕНОГО З ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ЕНЕРГЕТИКА

Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.
ОЦІНКА ТЕПЛОФІЗИЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАСЕЙНУ ВИТРИМКИ СВЯП-1

Бойко С.М., Шмельов Ю.М., Бондарець О.М., Борисенко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ В УМОВАХ КОМПЛЕКСУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ- ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кулик В.В., Пірняк В. М.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ДЖЕРЕЛ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ З УРАХУВАННЯМ АКТИВНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Лежнюк П.Д., Бартецький А.А., Бартецька І.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Чорна В.О., Мельник О.Є., Омельченко О.В., Некрасов А.В., Федь М.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Василишин В.Я., Василишин Я.В., Павлик І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ НАРІЗЕВИХ З’ЄДНАНЬ

Калініченко О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ МАТЕМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Круковский А.П., Минеев С.П., Круковская В.В., Беликов И.Б., Янжула А.С., Гулай А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ БАРЬЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ ВБЛИЗИ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОЖАРНОГО УЧАСТКА

Мерзлікін А.В.
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОЇ РОБОТИ ОЧИСНИХ ВИБОЇВ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Іванченко А.В., Назаренко О.В., Єлатонцев Д.О., Гарнага Є.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АДСОРБЦІЙНОЇ ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ ФОСФОРОВМІСНИХ ВІДХОДІВ

Перепелиця О.П., Петренко Т.В., Самчук А.І.
ДЕФЕКАТ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ

Сімурова Н.В., Попова І.В., Зінченко Н.Ю., Брицун В.М.
СИНТЕЗ 2-[4'-МЕТОКСИ-3'-(R-АМІНОСУЛЬФОНІЛ)БЕНЗИЛ]- 2,3-ДИГІДРО-1Н-БЕНЗО[de]ІЗОХІНОЛІН-1,3-ДІОНІВ